Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
Virsta-projekti on tehnyt tilastoja tutuksi AMK-opettajille


Heli Venho  Tilastojen avulla voidaan seurata useita ammattikorkeakouluissa keskeisinä pidettäviä asioita kuten työelämän ja talouden muutoksia, opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja kansainvälistymistä. Opettaja on muuttunut yhä enemmän tiedon siirtäjästä tiedon lähteille opastajaksi ja tiedon käytön ohjaajaksi. Myös opettajien tilastojen luku- ja käyttötaidon osaamisen tarve on lisääntynyt.

  Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalla Virsta–tilastot ammattikorkeakoulujen käyttöön –projektilla on tuotettu pilottioppilaitoksena toimivan Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opetus-, tietopalvelu- ja hallintohenkilöstölle tilastoja koskevaa verkko-oppimateriaalia ja tilastoalan koulutusta. Tilastokeskuksen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Stadian yhteistyöhanke käynnistyi syksyllä 2002. Projekti on tukenut Tilastokeskuksen perustehtävää tarjoamalla tietoa tilastoista ja niiden käytöstä sekä edesauttanut Tilastokeskuksen oppilaitosyhteistyön kehittämistä ja suuntaamista. Opettajien kouluttamisen kautta on saatu oppilaitoskentältä tärkeää tietoa siitä, millaista tilastotietoa oppilaitoksissa käytetään ja tarvitaan. Virsta-projektin tavoitteena on ollut edistää tilastojen käyttöä Suomen ammattikorkeakouluverkostossa järjestämällä oppilaitosten tarpeiden mukaista, tilastoihin liittyvää koulutusta. Virsta-projekti on lisännyt myös Helsinki-tilastojen tunnettavuutta. Projektin tavoitteena on, että ammattikorkeakouluopettajien ja muun henkilöstön tilastollisen tiedon hallinta vahvistuu ja laajenee.

  Asiakaslähtöistä palvelua

  Tilastokeskuksen pyrkimyksenä on vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla asiakaslähtöistä ja räätälöityä palvelua. Virsta-projekti on konkreettinen esimerkki asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä. Virsta-projekti on osa Tilastokeskuksen asiakassuhteiden kehittämisprojektia, joka on edesauttanut verkostoitumista eri asiakassegmenttien kanssa. Virsta-projekti on edistänyt tilastotoimen tuotteiden tunnettuutta ammattikorkeakouluissa. Yhteistyö sivistys- ja koulutussektorin ammattilaisten kanssa on tuonut uusia, pedagogisia näkökulmia ja lähtökohtia Tilastokeskuksen koulutustoiminnan kehittämiseen.

  Virstassa koulutusta on tarjottu luentoihin perustuvien koulutustilaisuuksien ja toisaalta itseopiskeluna verkkokoulutuksen kautta. Projektissa on tuotettu kaksi sähköistä verkko-oppimateriaalipakettia, aiheina tilastoalan tiedonhaku ja tiedon keruu tilastollisessa tutkimuksessa. Tiedonhaun verkko-oppimateriaali sisältää laajan Helsinkiä käsittelevän tilastollisen tiedon osuuden. Virstassa tuotetut verkko-oppimateriaalit tulevat kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen käyttöön Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalin kautta. Opetushenkilökunnan kouluttamisen kautta toivotaan tilastoihin liittyvän tietämyksen leviävän myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Päämääränä Virsta–projektissa tuotetuissa verkko-oppimateriaaleissa on, että ne tulisivat osaksi käytännön opetusta ja opettaja voisi hyödyntää niitä suoraan omilla oppitunneillaan.

  Tilastotiedolle on ammattikorkeakouluissa kysyntää

  Opettajat tuntuvat kaipaavan erityisesti tietoa tilastollisesta tiedonhausta, tilastotiedon lähteistä, taloustilastoista ja kansainvälisistä tilastoista. AMK-opettajat ovat myös enemmässä määrin kiinnostuneita tilastollisesta markkinatutkimuksesta, koska muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sijoittuvat yhä kasvavassa määrin kyseisen alan ostopalveluja tarjoaviksi yksityisyrittäjiksi.

  Virsta projekti on saanut hyvän vastaanoton. Haastattelemamme opettajien tilastoihin liittyvät ongelmat kiteytyivät usein lauseeseen: ”Tarvittavaa tilastotietoa ei koskaan löydy”. Tilastollinen tiedonhaku tapahtuu yhä useammin internetin kautta. Internetistä löytyvä tietomäärä on kuitenkin valtava, mistä syystä oikean tiedon löytäminen on vaikeaa. Erityisesti tiedonpuute kaikesta olemassa olevasta tilastotiedosta koettiin ongelmalliseksi. Opettajien mukaan on myös haastavaa pystyä erottamaan relevantti tilastotieto epärelevantista. Eräs sosiaali- ja terveysalan opettaja iloitsi Virstan tarjoamasta sisällöllisestä koulutuksesta, mutta koki Virstan tarpeelliseksi myös ammattikorkeakouluopettajien verkostoitumisen kannalta. Tilaisuudet, missä monien eri alojen ammattikorkeakouluopettajat voivat kohdata, ovat vähäisiä.

  Virsta–projektin tulevaisuus

  Virsta-projektin jatko selviää helmikuun 2004 loppuun mennessä. Projektille on haettu jatkorahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta toiminnan laajentamiseksi laajemmin ammattikorkeakoulukenttään. Uudeksi painopistealueeksi on ammattikorkeakoulujen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta valittu taloustilastot. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen kanssa kääntämällä Virstan verkko-oppimateriaaleja tulevaisuudessa ruotsin kielelle.


  Lisätietoja:
  Euroopan sosiaalirahaston hanke:
  Virsta - tilastot ammattikorkeakoulujen käyttöön - projekti
  http://tilastokeskus.fi/tk/tp/virsta.html

  Tilastokeskus: www.stat.fi


  Heli Venho, projektipäällikkö, Tilastokeskus, tilastokoulutus, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi