Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Ammattikorkeakoulun innovaatiojärjestelmä - Tutkimuksen esittely KeVer-ryhmien yhteistapaamisessa Tampereella


Anu Lyytinen


    Yksi ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja viimeaikaisen politiikan keskeisistä tavoitteista on korkeakoulujen roolin vahvistaminen alueidensa kehittäjinä ja innovaatiojärjestelmän toimijoina. Kyse on siis korkeakoulun ja ympäristön yhteistyön tiivistymisestä ja sen painopisteen suuntautumisesta erityisesti uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja levittämiseen sekä sen hyödyntämiseen alueiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Ammattikorkeakoulut tukevat innovaatiojärjestelmän toimintaa sekä asiantuntijoita kouluttamalla että alueensa yritys- ja palvelutoiminnan kehittämällä ja tutkimalla.

    Tutkimuksessani tarkastelen innovaatiojärjestelmää ammattikorkeakoulun ja sen osallistumisen näkökulmasta. Painopiste on erityisesti innovaatiojärjestelmää aktiivisesti tukevassa toiminnassa, jonka tavoitteena on edistää uudenlaisten ratkaisujen syntymistä tai olemassa olevien kehittämistä siten, että ne tukevat alueen innovaatiotoiminnalle asetettuja tavoitteita. Alueellisella innovaatiojärjestelmällä viittaan niihin toimijoihin, tekijöihin ja vuorovaikutussuhteisiin, jotka ovat tätä toimintaa toteuttamassa.

    Tavoitteenani on selvittää niitä strategioita ja keinoja, joita ammattikorkeakoulut käyttävät vahvistaakseen vuorovaikutustaan alueensa innovaatiojärjestelmässä. Olennaista tällöin on, miten ammattikorkeakoulut hyödyntävät ja kanavoivat sekä omia että ympäristönsä resursseja ja osaamista innovaatiojärjestelmää tukevaan toimintaan sekä kuinka toiminta tukee ja organisoituu osaksi ammattikorkeakoulun omaa toimintaa.

    Tutkimukseni kohteena on neljä ammattikorkeakoulua koulutus- ja elinkeinorakenteeltaan erilaisilla alueilla. Aloitin tutkimusaineiston keruun osallistuja-analyysien avulla. Niiden tavoitteena on jäsentää alueen innovaatiojärjestelmän erityispiirteitä, keskeisiä toimijoita ja tehtäviä sekä ammattikorkeakoulun roolia tässä kokonaisuudessa. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tavoitteenani on syventää tarkastelua haastattelemalla sekä ammattikorkeakoulujen että sidosryhmien edustajia. Suunnittelen parhaillaan tutkimusstrategiaani eteenpäin. Yksi vaihtoehtoinen lähestymistapa on keskittyä kullakin kohdealueella erityisesti muutamaan innovaatiojärjestelmän kannalta tärkeään ohjelmaan tai hankkeeseen, jossa ammattikorkeakoulu on ollut mukana. Tällöin huomion kohteena olisivat ammattikorkeakoulun strategiat ja keinot erityisesti kyseisten ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen näkökulmista. Toivoisinkin kommentteja ja palautetta lähinnä siihen, pääsisinkö tämänkaltaisen tarkastelun avulla lähelle tutkimukseni kohdeilmiötä.


    Anu Lyytinen, YTM, tutkija, FINHERT, Tampereen yliopisto, sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi