Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Opiskelijan ohjaus ja amk-pedagogiikka –ryhmien yhteistapaaminen 11.2.2004


Elina Ora-Hyytiäinen


Opiskelijan ohjaus ja Ammattikorkeakoulupedagogiikka –teemaryhmät kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Laurea-ammattikorkeakoulun Espoo-instituuttiin helmikuussa. Läsnä oli molemmista ryhmistä ja Laureasta yhteensä 16 henkeä. Yhteisenä aiheena oli pedagogisen ohjauksen eri toimintatavat ammattikorkeakoulussa.


Yhteisen aiheen käsittelyn pohjustukseksi esitteli lehtori Elina Ora-Hyytiäinen väitöstutkimuksensa tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta ymmärrystä opiskelijan omasta kokemuksesta ammatillisen kasvun ja kehittymisen ohjauksen kehittämiseksi ammattikorkeakoulussa. Opiskelijan kokemana ammattiin kasvu ja kehittyminen oli ammatti-identiteetin vaiheittaista rakentamista. Ammatti-identiteettiin vaikuttivat toimintaympäristö, toiminnan arvot ja päämäärä sekä toiminnan suhde asiakkaaseen. Opiskelijan ymmärtäessä toimintaansa uudella tavalla hän muutti toimintaansa ja joutui määrittelemään itsensä toimijana eli ammatti-identiteettinsä uudelleen. Opiskelijan kasvu ja kehittyminen näkyi hänen työtoiminnassaan. Kuudesta ammattikorkeakoulusta kerättyyn aineistoon ankkuroitu substantiivinen teoria muodostettiin kuvaamaan hoitotyön koulutusohjelman opiskelijan vaiheittainen kasvu ja kehittyminen sairaanhoitajaksi opiskelijan kokemana. Tutkimuksessa muodostettiin edelleen ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen opiskelijan ammattiin kasvua ja kehittymistä kuvaava ja selittävä formaali teoria. Formaali teoria perustui substantiiviseen teoriaan ja muissa tutkimuksissa tuotettuihin tuloksiin. Formaalin teorian merkitystä tarkasteltiin ammattikorkeakoulujen laadunvarmistuksen kehittämisessä eurooppalaiseen yhtenevyyteen kriteereissä. Opiskelijan ohjausta tulisi kehittää opiskelijan tietoisuuden lisäämiseen ja reflektiivisyyteen omassa kehittymisessään. Lisätietoja saa Elina Ora-Hyytiäiseltä, etunimi.sukunimi@laurea.fi.

Projektipäällikkö Piukku Kilpikivi esitteli Laureassa käynnistynyttä kolmevuotista opiskelijoiden mentorointiprojektia. Projektin nimi on Aktor-projekti opiskelijan tukena. Projektin tavoitteina ovat opintojen keskeyttämisen ja opintojen viivästymisen ehkäiseminen, keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden tunnistaminen, opintojen ohjaus- ja tukipalveluiden tehostaminen sekä mentorointitoiminnan kehittäminen. Projektissa on mentoroitavana noin 770 vuonna 2002 opintonsa aloittanutta nuorisoasteen opiskelijaa. He ovat useilta eri koulutusaloilta. Projektissa on koulutettu tähän mennessä 120 mentoria ja 150 aktoria eli opiskelijaa. Aktor-projektissa tuotetaan HOPS-työskentelyyn välineitä, opettajatutor-kansio, mentoroinnin käsikirja, kehitetään mentoritoimintaa ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyömuotona sekä tehdään tutkimus mentoroinnista. Lisätietoja projektista saa Piukku Kilpikiveltä, etunimi.sukunimi@laurea.fi.

Laurean kehittämisjohtaja Eeva-Liisa Antikainen esitteli Laurean pedagogista strategiaa ja kuvasi sen syntyprosessia. Pedagoginen strategia on syntynyt pitkäkestoisessa yhteisessä tyäöstämisprosessissa, johon on osallistunut koko opetushenkilökunta. Pedagoginen strategia sisältää määritelmät Laurean palvelutehtävän toteuttamisen eri osatekijöistä. Pedagogisessa strategiassa on määritelty Laurean palvelutehtävä, sen vaikuttavuus ja palvelukyky, osaamista tuottava opetus, opiskelija sekä opettaja. Opiskelijan rooli, toiminta sekä osaamisen ilmeneminen on määritetty. Opiskelijan kehittyvä asiantuntijuus on määritelty taitoprofiiilina. Pedagogisessa strategiassa ovat kuvattuina opiskelijan ammatillisen kasvun prosessi ja osaamista tuottavan opetussuunnitelman ominaisuudet. Opetuksen hankkeistamista on strategiassa kuvattu sekä opettajan että opiskelijan työssä. Opinnäytetyön merkitys opiskelijan osaamisen syventäjän ja kehittäjänä on määriteltynä strategiassa. Arvioinnin oppimista tukeva tehtävä ja ohjaus eri opiskeluvaiheissa ovat kuvattuina ja määriteltyinä. Laureassa on kehitetty opiskelijapalautejärjestelmää, jonka suhdetta opiskelijan ammatilliseen kasvuun on strategiassa kuvattu. Eeva-Liisa Antikainen käsitteli pedagogisen työn kehittämiseen tällä hetkellä sisältyviä haasteita Laureassa. Näitä ovat kolmen tehtävän integroiminen opiskelijan oppimisessa ja opettajan työssä. Nämä kolme tehtävää on määritelty aluekehitys-, t&k– ja pedagogiseksi tehtäväksi. Lehtori Tiina Ranta turvallisuusalan koulutusohjelmasta kertoi pedagogisen strategian ajatusten toteutumista koulutusohjelmassa.

Laurean pedagoginen strategia on Laurean www-sivuilla ja lisätietoja strategiasta saa Eeva-Liisa Antikaiselta, osoitteessa etunimi.sukunimi@laurea.fi.


Elina Ora-Hyytiäinen, lehtori, THM, KL, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja-instituutti, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sähköposti: etunimi.sukunimi@laurea.fi