Kever 2/2006, ISSN 1796-8283Kirjat
Ammattikasvatusfilosofia. 2006. OKKA-säätiön ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja.


Markku Tuominen


  Tuominen, Markku ja Wihersaari, Jari. Ammattikasvatusfilosofia. 2006. OKKA-säätiön ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: OKKA-säätiö.


  Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa julkistettiin maaliskuussa 2006 uusi perusteos ammattikasvatuksen alueelle: Ammattikasvatusfilosofia. Teos on ensimmäinen suomenkielinen systemaattinen yleisesitys filosofisista perusteista ammattikasvatuksen alueelle.

  Mitä on ammattikasvatus? Se on yhtä aikaa sekä vanha että uusi ilmiö. Käytännön kasvatus ammatteihin on historiallisesti vanhaa toimintaa. Samoin muodollista koulutusta eri ammatteihin on annettu jo melko pitkään. Alan tieteellinen tutkimus sen sijaan on nuorta ja ammattikasvatuksen sijoittuminen tieteen kentässä on ollut kiisteltyä: onko se kasvatustieteen osa-alue vai pikemminkin työelämän tutkimusta?

  Kysymys ammattikasvatuksen luonteesta ja sijoittumisesta tieteen kentässä on tieteenfilosofinen peruskysymys.. Ammattikasvatuksen alueella empiirinen tutkimus on kasvanut valtavasti viime vuosina. Jokainen tieteenala tarvitsee tuekseen filosofisia perusteita ja tieteenfilosofista pohdintaa. Siihen kuuluu myös tieteen etiikka Filosofian avulla ammattikasvatuksen alueella toimivat käytännön ammattilaiset ja tutkijat voivat jäsentää omaa aluettaan: kuka minä olen ammattikasvatuksen ammattilaisena? Mitä on ammattikasvatus?

  Teoksen lähtökohtana on filosofian klassinen jaottelu: ontologia, tieto-oppi, estetiikka ja etiikka. Laaja filosofian historia antaa hyviä välineitä myös ammattikasvatukseen. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, mutta sitä voidaan hyödyntää. Ontologisina peruskysymyksinä on ammattikasvatuksessa jatkuvasti ajankohtaisina esimerkiksi seuraavat kysymykset: Mikä on ammatti? Miten ammatillinen kasvu on suhteessa yksilön kasvuun? Mikä on ”yleissivistävän” ja ”ammatillisen” suhde käsitteinä? Mitä on ”ammattisivistys”?

  ”Tieto” puolestaan on keskeinen kaikessa oppimisessa ja kasvatuksessa. Ammattikasvatuksessa siihen liittyy oleellisesti ”taito”. Mikä on tiedon ja taidon suhde? Millaisia käsityksiä tiedosta on esitetty? Miten ammattikasvatuksessa tulisi suhtautua tietoon? Nämä ovat tieto-opillisia peruskysymyksiä. Ontologia ja tieto-oppi ovat perinteisiä teoreettisen filosofian osa-alueita.

  Ammattikasvatuksessa korostuvat myös käytännöllisen filosofian osa-alueet estetiikka ja etiikka. Niissä nousevat esille kysymykset ”arvoista”. Mikä on arvokasta ja miksi? Mikä on arvojen perusta? Miten estetiikka voidaan ottaa huomioon osana ammatillista kasvua? Mitkä ovat ammattikasvatuksen arvot ja eettinen perusta?

  Teoksen tavoitteena on tarjota välineitä filosofiseen pohdintaan ja herättää kysymyksiä ammattikasvatuksen ammattilaisille. Eri ammattialoilla on laajasti tieto-taitoa filosofiseen pohdintaan. Jokaisen ammattilaisen tehtävänä on osallistua omalta osaltaan ammattikasvatuksen ja oman alansa filosofiseen pohdintaan. Samalla filosofia tarjoaa näkökulmia omaan itseen: kuka minä olen, ammattilaisena ja ihmisenä? Filosofian tehtävänä ei ole tarjota pelkästään helppoja vastauksia, vaan haastaa keskustelemaan, herättää ajattelua ja nostaa näkyviin keskeisiä kysymyksiä.

  Teosta Ammattikasvatusfilosofia voi tilata OKKA-säätiöstä,
  www.okka-saatio.com, puh. 020 748 9521


  Markku Tuominen,