Kever 2/2006, ISSN 1796-8283Artikkelit
Opiskelijatutkimuksen omituinen Otus?


Janne Jauhiainen


  Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus on aktiivinen opiskelijatutkimuksen toteuttaja ja edistäjä. Säätiön toiminta ei välttämättä ole kaikille tuttua, koska kyse on kuitenkin varsin pienen kokoluokan yhteisöstä. Näinpä ollen käyttäisin mielelläni hyväksi tilaisuuden esitellä lyhyesti säätiötä ja sen toimintaa.

  Otus rs. on perustettu vuonna 1989. Säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan harjoittaa, edistää ja tukea selvitys- ja julkaisutoimintaa, joka kohdistuu mm. koulutusjärjestelmiin ja koulutukseen, opiskelijoiden elinoloihin ja elämäntapaan sekä korkeakoululaitokseen. Säätiön taustayhteisöt ovat Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS), Suomen kauppaopiskelijain liitto SKOL, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto – SAMOK ja sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL). Alun perin mukana oli Suomen tekniikan opiskelijoiden liitto (STOL), jonka oman toiminnan vähennyttyä SAMOKin perustamisen myötä tehtävät siirrettiin SAMOKille.

  Edellä mainitut yhteisöt olivat Ylioppilaspalvelu ry:n taustayhteisöinä aiemmin mukana opiskelijoiden matkatoimistotoiminnassa. Varsinaisesta matkojen järjestämisestä luovuttiin 80-luvun lopulla kun matkojen järjestämisestä vastannut matkatoimisto Travela myytiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle. Tämä toiminta tunnetaan paremmin Kilroy Travelsin nimellä nykyisellään. Matkailualasta irrottauduttuaan yhteisöt päättivät säätiöidä rahat opiskelijatutkimuksen tukemiseksi ja perustaa Otuksen tarkoitusta toteuttamaan.

  Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksen edistämiseksi toimitaan toteuttamalla tutkimuksia ja julkaisutoimintaa, järjestämällä seminaareja ja jakamalla apurahoja. Käytännössä säätiö on ns. toiminnallinen säätiö, eli pääosassa toimintaa on nimenomaan oma käytännön tutkimustyö. Näin ollen esimerkiksi apurahojen jakaminen on varsin pienimuotoista; käytännössä kyse on muutamasta kannustuksenomaisesta apurahasta lopputyövaiheessa oleville opiskelijoille vuosittain.

  Tutkimustoiminnan aktiivisuus on vaihdellut viime vuosina jonkin verran. Enimmillään säätiössä on yhtäaikaisesti työskennellyt kolme tutkijaa ja tutkimusapulainen. Tällä hetkellä konttorilla työskentelee kaksi tutkijaa ja toiminnanjohtaja.

  Otuksen tutkimustoiminta koostuu vaihtelevankokoisista hankkeista. Esimerkkinä laajemmasta projektista toimii hyvin yhteistyössä Sitran ja Nuorisotutkimusseuran kanssa toteutettu hanke, jossa 2000- luvun opiskelua ja opiskeluoloja tarkasteltiin laajasti aiempien laadullisten ja määrällisten tutkimustulosten valossa, opiskelijoiden kokemuksista lähtien. Kyseisen hankkeen tuloksena julkaistiin viime lokakuussa kirja Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000- luvun hyvinvointivaltiossa. Teos nivoo yhteen eri tahojen kokoamaa tietoa ja opiskelijoiden itsensä kertomaa, lopputuloksena kattava katsaus opiskelun ajankohtaisiin haasteisiin ja opiskelijaelämään. Eri suunnilta koostuvana viestinä todetaan, että opiskelua koskevat aivan samat nykyarjen pirstaleisuuden haasteet kuin työelämää ja muitakin elämänalueita. Teos julkaistiin Sitran julkaisusarjassa. Sitran sivuilta löytyy myös kirjan julkaisutiedote:

  http://www.sitra.fi/fi/Ohjelmat/innovaatiot/innovaatiot_uutisarkisto/tiedote-2005-13-10.htm

  Suuri osa Otuksen tutkimushankkeista on julkaistu yhteistyökumppanien julkaisusarjoissa. Omassa sarjassa julkaisuja on 27. Viimeisimpänä Eero Kurrin Opintojen pitkittymisen dilemma, joka pureutuu opintojen etenemisen vaikeuksiin yliopistoissa. Tutkimuksessaan Kurri selvitti laajasta Kristina Kuntun toteuttaman yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuksen aineistosta eniten opintojen hidastumiseen vaikuttavia tekijöitä ja pohti näihin vaikuttamisen keinoja ajankohtaisen tutkintorakenneuudistuksen ja työkyky-opiskelukyky- mallin pohjalta. Tutkimus nosti varsin voimakkaasti esiin opintojen ohjauksen ja suunnittelun merkityksen sujuvan opiskelu-uran vauhdittajana. Korkeakoulutuksen jatkuva kehitys edellyttää panostamista myös opiskelijoiden opiskelukokemusten ja käytännössä vastaan tulevien hankaluuksien selvittämiseen. Ajankohtaisia haasteita kohoaa erityisesti opintoihin liittyvän suunnitelmallisen otteen tavoittamisesta ja toimivan kokonaisnäkemyksen muodostamisesta, omien opintojen lisäksi myös itse opiskelusta prosessina. Julkaisutiedote teoksesta on Otuksen sivuilla:

  http://www.otus.fi/kurritiedote.html

  Erityisesti ammattikorkeakouluja koskien Otuksessa on tällä hetkellä ajankohtaisimpana opiskelijoiden kokemuksia opiskeluoloistaan selvittävä tutkimus. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa mm. ammattikorkeakouluverkoston rakenteellisesta kehittämisestä käytävän keskustelun tueksi. Tässä keskustelussa opiskelijoiden näkökulma omiin opintoihinsa voisi olla nykyistä laajemmin esillä. Niinpä nyt selvitetään mm. kokemusten vaihtelua eri opiskelupaikoissa ja sitä, mistä eri osatekijöistä muodostuu opiskelijan kokemus laadukkaasta opiskelusta. Toteutettavan opiskelijakyselyn teemoina ovat kokemus opiskelusta ja opetuksesta, tukipalveluiden toimivuudesta ja opiskelijoiden omista vaikutusmahdollisuuksista ammattikorkeakoulussaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä SAMOKin ja opetusministeriön kanssa.

  Otuksen tutkimusaiheet ovat karkeasti ottaen jakautuneet kahteen pääluokkaan. Toisaalta on eri näkökulmista tutkittu opiskelijan sosiaalista ja taloudellista asemaa; mm. toimeentuloa ja työssäkäyntiä. Toisaalta taas korkeakouluopiskelua ja opiskelijoiden erilaisia opintopolkuja, mm. opintojen etenemiseen vaikuttavia kysymyksiä. Lisäksi erityisinä syventymisalueina ovat olleet opiskelija-asuminen sekä opiskelijoiden liikkuvuus ja kansainvälistyvä korkeakoulutus.

  Viime vuosina määrällisesti suurin osa Otuksen hankkeista on ollut ainakin osittain opiskelijoille tehtävään internet- kyselyyn perustuvia kyselytutkimuksia. Nettikyselyn joustavuus aineistonkeruun menetelmänä on mahdollistanut suurtenkin opiskelijamäärien tavoittamisen varsin nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin, joten näiden käyttö on yleistynyt selvästi. Tämän lisäksi on tehty mm. haastattelututkimusta ja eri tutkimuksia yhdistelevää analyysiä.

  Otus on myös toteuttanut useita yhteistyöhankkeita opiskelijajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Viimeisimpinä esimerkkeinä tällaisista hankkeista ovat Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimus, joka toteutettiin osana Terve fiilinki- parempi meininki- hyvinvointihanketta sekä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edunvalvontakysely. Yhteistyöprojekteissa yhdessä järjestön ja/tai oppilaitoksen kanssa kootaan tutkimukselle ohjausryhmä, jonka kanssa hankkeen tavoitteet käydään läpi ja suunnitellaan toteutus. Tämän jälkeen Otuksessa hankkeesta vastaava tutkija huolehtii aineiston keruusta, analysoinnista ja tutkimuksen raportoinnista. Yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa on sujunut hyvin, ja Otus osallistuu mielellään tällaisten hankkeiden toteutukseen.

  Vuonna 2006 Otuksessa on ajankohtaisena toiminnan kehittämishankkeena opiskelijatutkimuksen verkostojen kehittäminen. Tavoitteena on yhteistyössä muiden opiskelija- ja koulutuksen tutkimusta tekevien tahojen sekä Otuksen taustayhteisöjen kanssa syventää tiedonvaihtoa ja tutkimussuunnittelua, jotta eri tahojen erikoistumisalueet tukisivat toisiaan ja käytännön yhteistyömahdollisuuksia voitaisiin luoda lisää. Lisäksi Otukselle hyvin sopivana suunnitelmana on jatkossa lisätä yhteistyötä oppilaitosten opinnäytetöitä ohjaavien tahojen kanssa. Otuksen hankkeisiin liittyen on esimerkiksi mahdollista löytää hyviä opinnäytetöiden aiheita ja aineistoja töitä varten. Otuksen oma toiminnan suunnittelu saa myös varmasti paljon tällaisesta yhteistyöstä.

  Annan mielelläni lisätietoja Otuksen toiminnasta. Ehkäpä muutenkin tapaamme opiskelijatutkimuksen suunnittelun merkeissä lähiaikoina!


  Janne Jauhiainen, Toiminnanjohtaja, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, etunimi.sukunimi@otus.fi