Kever 2/2006, ISSN 1796-8283Kirjat
OSAAMISTA RAKENTAMASSA – Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. Koulutuksen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita 27

    Maarit Virolainen: OSAAMISTA RAKENTAMASSA – Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. Koulutuksen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita 27

    Opiskelijoiden opintoihin kuuluvat harjoittelut ovat yksi ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön alue. Ne luovat osaltaan ammattikorkeakoulujen työelämäläheisyyttä ja niille ominaista profiilia suomalaisessa duaalimalliin perustuvassa korkeakoulujärjestelmässä. Osa ammattikorkeakoulujen koulutusaloista on nojannut vankkoihin traditioihin harjoittelujen järjestämisessä ammattikorkeakoulujen perustamisesta alkaen. Jotkut alat ovat lähteneet myös aktiivisesti etsimään uusia käytäntöjä opiskelijoiden työpaikalla oppimisen tukemiseksi.

    Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen työharjoittelumalleja. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten harjoittelut on organisoitu, mitkä ovat suomalaisten ammattikorkeakoulujen työharjoittelumallit, mitkä tekijät vaikuttavat harjoittelumallien muotoutumiseen, mitä ovat ”hyvän” harjoittelun jäsentämisen piirteet ja miten harjoittelut jäsentyvät osaksi ammattikorkeakoulujen tyelämäyhteistyön kenttää.

    Aineistona ovat viidessä ammattikorkeakoulussa kolmella alalla tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tavoitteena on harjoittelumallien jäsentäminen ja niiden rakentamisen ehtojen pohdinta. Esitetyt harjoittelumallit sekä muut tulokset antavat virikkeitä harjoittelujen ja niitä koskevien palautejärjestelmien kehittämiseen.